Kancelaria Radcy Prawnego - Izabela Skonieczna

Ogłoszenia


Anna Duchnowska – sygn. akt VIII GUp 163/19

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości osób fizycznych oferuje do sprzedaży w formie przetargu pisemnego następujące nieruchomości:

  1. prawo własności lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu w budynku przy ul. Perkusyjnej 11, lokal nr 3 o pow. użytkowej 55,02m2, działka nr 6/4, AM-6, obr. 0067 Wojnów, Wrocław, woj. dolnośląskie, dla którego lokalu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00271416/9 wraz z udziałem w wysokości 1/64 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej drogę – położonej we Wrocławiu, działka nr 6/3, AM-6 o powierzchni 0,95638 ha, obr. 0067 Wojnów, Wrocław, woj. dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00290558/5 – za cenę łączną nie niższą niż 250 750 zł;
  2. prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Włościańskiej 50b we Wrocławiu, działka nr 87/7, AM-3 o powierzchni 0,0994 ha,
    0063 – Strachocin, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00174461/9 – za cenę nie niższą niż 295 000 zł.

Oferty można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2020 r. do godziny 15.00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka Masy Upadłości przy ul. Romana Dmowskiego 3/42, 50-203 we Wrocławiu lub pocztą, przesyłając ją listem poleconym na podany powyżej adres siedziby Syndyka Masy Upadłości.

Szczegółowe informacje i wymogi dotyczące sprzedaży określa regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach:  www.kaczmarekskonieczna.plwww.upadlosci24.pl.