Kancelaria Radcy Prawnego - Izabela Skonieczna

Ogłoszenia


Przetarg Joanna Gołąbek Motowidło

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI JOANNY GOŁĄBEK – MOTOWIDŁO

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Gołąbek – Motowidło oferuje do sprzedaży nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości w postaci udziału w prawie własności w wysokości ½ nieruchomości lokalowej położonej w Zakrzowie, pod nr 11, Gmina Środa Śląska o powierzchni 109,13 m2 (dodatkowo dwie komórki lokatorskie o powierzchni 8,80 m2 i 15,80m2) wraz z udziałem w prawie własności w wysokości ¼ we wspólnych częściach budynku i w prawie własności działki gruntu położonej w miejscowości Zakrzów nr 32/1, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1S/00021759/5 – za cenę nie niższą niż 29 200,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych).

Sprzedaż organizowana jest na podstawie postanowienia z dnia 27 lutego 2020 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych – komisarza Jarosława Mądrego (sygn. akt VIII GUp 108/15).

Termin składania ofert upływa w dniu 19 października 2020 r. o godz. 15:00.

 

Otwarcie ofert 20 października 2020 r. o godzinie 12:00.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 607 100 455.