Kancelaria Radcy Prawnego - Izabela Skonieczna

Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. Akt: VIII GUp 10/15

W dniu  18 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w składzie: Przewodniczący: SSR Tomasz Poprawa Protokolant: Konstancja Janczak po rozpoznaniu w dniu 16 marca 2015 r. we Wrocławiu, na rozprawie, sprawy z wniosku dłużnika Mieczysława Misa o ogłoszenie upadłości jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej postanawia: 

  1. Ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku Mieczysława Misa (nr PESEL: (42040103035) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
  2. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu – komisarzowi;
  3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu – komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
  4. Wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej;
  5. Wyznaczyć syndyka w osobie Izabeli Skoniecznej – Powałki.