Kancelaria Radcy Prawnego - Izabela Skonieczna

Upadłości konsumenckie


Upadłość konsumencka sygn. Akt: VIII GUp 24/15

W dniu 22 maja 2015 r., Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych w składzie: Przewodniczący – SSR Paweł Biliński, Protokolant – Agnieszka Knapek po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2015 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy ze złożonego 17 kwietnia 2015 r.,(uzupełnionego 7 maja 2015 r.) wniosku dłużnika – Moniki Zauchy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, stwierdzając istnienie polskiej jurysdykcji, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346 / 2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.00.160.1, ze zm.),

postanawia: 

  1. ogłosić upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – Moniki Zauchy numer Pesel (841209045210), zamieszkałej we Wrocławiu (sygn. akt: postępowania upadłościowego: VIII GUp 24/15);
  2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności na ręce sędziego – komisarza w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
  3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu – komisarzowi w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
  4. wyznaczyć sędziego – komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej,
  5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Skoniecznej – Powałki.