Informacje prawne kancelarii

Informacje prawne


Czy osoba, która ponosi koszty leczenia ofiary błędu medycznego może żądać ich zwrotu od szpitala lub lekarza?

Zdarza się, że koszty leczenia lub rehabilitacji osoby, która doznała rozstroju zdrowia na skutek błędu medycznego, ponoszę jej bliscy. Często choroba osoby bliskiej wiąże się też z koniecznością sprawowania nad nią opieki, a tym samym powoduje utratę zarobków opiekuna.

Rodzi się wówczas pytanie, czy osoby takie mogą domagać się od sprawcy szkody  – podmiotu odpowiedzialnego (podmiot leczniczy, lekarz) naprawienia szkody?

Niestety, na tak postawione pytanie odpowiedź jest negatywna.

Z przepisu art. 444 § 1 kc wynika bowiem, że naprawienie szkody dotyczy wyłącznie poszkodowanego rozumianego jako osoba, która doznała rozstroju zdrowia bądź uszkodzenia ciała.  Tym samym na podstawie 444 § 1 kc  nie podlegają wynagrodzeniu szkody doznane przez osoby bliskie poszkodowanemu np. wskutek utraty zarobków wywołanej koniecznością pielęgnacji chorego, chociażby między ich powstaniem a uszkodzeniem ciała bądź rozstrojem zdrowia osoby bezpośrednio poszkodowanej zachodził adekwatny związek przyczynowy.

Osoba bliska może żądać odszkodowania dopiero w razie śmierci bezpośredniego poszkodowanego – zob.  art. 446 § 3 kc. (o ile wskutek śmierci doszło do pogorszenia sytuacji życiowej).

 

radca prawny

sporządziła:
radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Izabela Skonieczna-Powałka