Informacje prawne kancelarii

Informacje prawne


Czy rodzic może sprzeciwić się sekcji zwłok?

Gdy rodziców dosięga tragedia związana ze śmiercią dziecka, często pojawia się kwestia wyrażenia zgody na sekcję zwłok dziecka. Czy mogą odmówić przeprowadzenia sekcji?

Co do zasady tak. Mogą wyrazić sprzeciw przeciwko sekcji i ich wola musi zostać uszanowana przez lekarzy. Nie we wszystkich jednak przypadkach sprzeciw ten powstrzyma sekcję, Otóż, pomimo wniesienia przez rodziców sprzeciwu, sekcja zwłok będzie przeprowadzona jeżeli:

  1. zachodzi podejrzenie, że śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa (art. 209 kpk – o sekcji decyduje sąd lub prokurator )
  2. gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny – dotyczy to zarówno sytuacji, gdy osoba zmarła będąc w podmiocie leczniczym (np. w szpitalu) czy poza nim. Lekarz może bowiem uzależnić wystawienie karty zgonu od przeprowadzenia sekcji zwłok (art. 43 ust. 2 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2008 nr 136 poz. 857)) ,
  3. u osoby zmarłej rozpoznano lub podejrzewano chorobę zakaźną (art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.)).

W dokumentacji medycznej należy sporządzić  adnotację o dokonaniu albo zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim  uzasadnieniem, a w przypadku sprzeciwu przedstawiciela ustawowego dołączyć ten sprzeciw. .

 

 

Podstawa prawna:

Art. 31 Ustawy o działalności leczniczej

radca prawny

sporządziła:
radca prawny, doradca restrukturyzacyjny Izabela Skonieczna-Powałka