Izabela Skonieczna – Powałka


II. Przetarg – sprzedaż nieruchomości gruntowych ATS S.A. w upadłości VIII GUp 12/18

Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (KRS: 0000357716) informuje o
sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu:

a. udziału w wysokości ¼ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
stanowiącej działkę nr 568/1 o powierzchni 0,4150 ha, położonej w Wierzbicach, gmina
Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o
numerze WR1K/00305750/0 – za kwotę nie niższą niż (netto) 132 500,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych);

b. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/3 o powierzchni 1,0985 ha,
położona w Wierzbicach gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla
której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00079799/1 – za kwotę nie niższą niż (netto) 1 664 000,00 zł
(jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);

c. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/7 o powierzchni 0,0056 ha,
położona w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla
której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00288444/6 – za kwotę nie niższą niż (netto) 8 800,00 zł
(osiem tysięcy osiemset złotych).

Łączna kwota: 1 805 300,00 zł (słownie: jeden milion osiemset cztery tysiące osiemset złotych).

Przedmiot sprzedaży oferowany jest jako całość. Oferty częściowe będą odrzucone.
Zgodnie z zapisami Uchwały nr XX/99/2000 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 lutego 2000 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice – część
wschodnia, powyższe działki posiadają przeznaczenie oznaczone symbolem 6UP – podstawowa
funkcja produkcyjnousługowa z dopuszczeniem lokalizacji innych funkcji, które uzupełniają i
wzbogacają przeznaczenie podstawowe.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2024 r. o godz. 15:00.

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42,
50–203 Wrocław) w godz. od 9:00 do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora
pocztowego, kuriera) na wskazany wyżej adres, przy czym w przypadku składania oferty za
pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można również uzyskać pod numerem telefonu 607 100 455.
UWAGA! Istnieje możliwość także nabycia sąsiednich nieruchomości (działek) celem zwiększenia
powierzchni inwestycyjnych. Dalsze informacje na temat sąsiednich udzielane są telefonicznie.

Regulamin oraz treść operatów szacunkowych sprzedawanych nieruchomości znajdują się poniżej.

ATS- operat szacunkowy działka nr  568-1 

ATS – operat szacunkowy działka nr 568_7

ATS – operat szacunkowy działka nr 568_3

ATS S.A. Regulamin sprzedaży – udział działka nr 568_1 , działka 568_3, działka 568_7