Izabela Skonieczna – Powałka


Przetarg – sprzedaż nieruchomości lokalowej Kobyłka (woj. mazowieckie)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mariusza Urban oferuje do sprzedaży nieruchomość lokalową, stanowiącą odrębna nieruchomość, na pierwszej kondygnacji o powierzchni 84,00 m2 składającą się z dwóch pokoi, salonu, kuchni, łazienki z WC, korytarza i przedsionka położonej w miejscowości Kobyłka, przy ulicy Kombatantów 20a/1, gmina Kobyłka, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1W/00110519/7.

Do nieruchomości przylega ogródek do wyłącznego korzystania przez właściciela przedmiotowej nieruchomości oraz prawo
do wyłącznego korzystania z dwóch naziemnych miejsc postojowych A1/1 oraz A1/2.

Sprzedaż organizowana jest w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie uproszczonym określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 ze zm.) W ramach postępowania upadłościowego prowadzonego
w trybie uproszczonym Syndyk samodzielnie dokonuje wyboru sposobu likwidacji masy upadłości, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli Upadłego w jak największym stopniu.

Cena minimalna za prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomości wynosi 682 103,00 (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzy złote).

Termin składania ofert do 28 czerwca 2024 r. o godz. 15:00, otwarcie ofert: 28 czerwca 2024 r. o godz. 15:15 .

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00 do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym dopiskiem „Przetarg – sprzedaż nieruchomości lokalowej Mariusza Urban”.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 607 100 455 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@kancelariaskonieczna.pl.

operat szacunkowy lokalu 

Regulamin sprzedaży z wolnej ręki