Izabela Skonieczna – Powałka


Przetarg – sprzedaż praw majątkowych (Moskurnia, Ksawerów) Marcin Piejaś VIII GUp 107/20

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marcina Piejasia oferuje do sprzedaży:

udział w spadku do Zenonie Piejasiu zmarłym 8 lipca 2000 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu I Wydział Cywilny z dnia 26.01.2018 r. pkt 3 w sprawie o sygn. akt: I Ns 229/17, a obejmującym:

  • udział w wysokości 5/16 w prawie własności nieruchomości stanowiącej zabudowane gospodarstwo rolne składające się z działek nr 94, 160, 166/1, 166/2 i 232 o łącznej powierzchni 6,37 ha na obszarze miejscowości Moskurnia i Ksawerów, dla której Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KZ1A/00017025/1 – wartość udziału w prawie własności – 83 014,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące czternaście złotych),
  • udział w wysokości 5/96 w spadku po Józefie Piejasiu – spadek po Józefie Piejasiu obejmuje gospodarstwo rolne o pow. 12,59 ha, składające się z działek nr 110, 36, 69, 112, 118, 135, 136, 137, 171/2 położonych w miejscowości Marchwacz Kolonia, gmina Szczytniki, powiat kaliski, częściowo zabudowanych dwoma budynkami gospodarskimi, w tym jeden wykorzystywany na cele mieszkaniowe – wartość udziału w spadku – 23 101,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto jeden złotych).

 

Sprzedaż organizowana jest na podstawie postanowienia sędziego – komisarza Piotra Siarki – Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 26 stycznia 2022 r. sygn. akt VIII GUp 107/20, zezwalającego Syndykowi na sprzedaż z wolnej ręki wchodzących w skład masy upadłości praw majątkowych.

 

Cena minimalna za udział wynosi 106 115,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy sto piętnaście złotych)

 

Termin składania ofert do 11 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00, otwarcie ofert: 12 kwietnia 2022 r. o godz. 14:00.

 

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym dopiskiem „Przetarg – sprzedaż praw majątkowych (Moskurnia, Ksawerów) Marcin Piejaś”.

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 607 100 455 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@kancelariaskonieczna.pl

M. Piejaś – wypis i wyrys z rejestru działek

PIEJAŚ M. regulamin spadek po Zenonie Piejasiu 08.03.2022