Izabela Skonieczna – Powałka


Sprzedaż wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Dominiki Wieland – Lenczowskiej sygn. VIII GUp 158/22

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Dominiki Wieland – Lenczowskiej, oferuje do sprzedaży wierzytelność przysługującą upadłej wobec Marka Baksalarego w wysokości należności głównej 12 000 zł, która została stwierdzona prawomocnym wyrokiem, za najwyższą zaproponowaną cenę nie niższą niż 500 zł (słownie: pięćset złotych).

Termin składania ofert do 4 kwietnia 2023 r. o godz. 15:00, otwarcie ofert: 5 kwietnia 2023 r. o godz. 14:00.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu).

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tą samą cenę nabycia.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach, w tym cenie minimalnej określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronie: https://radcaprawny-skonieczna.pl/.

Informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 607 100 455.

Regulamin sprzedaży wierzytelności