Izabela Skonieczna – Powałka


Syndyk sprzeda 30 akcji ELEKTRIM S.A. w Warszawie KRS:0000039329

Syndyk masy upadłości Sławomira Langera sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod  sygn. JG1J/GUp-s/137/2023 30 akcji (PLEL TIM00013) spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000039329, NIP 5260207746, REGON 000144058.

Cena wywoławcza wynosi 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).

Termin składania ofert do 10 lipca 2024 r. o godz. 15:00, otwarcie ofert: 10 lipca 2024 r. o godz. 15:30.

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Romana Dmowskiego 3/42, 50–203 Wrocław) w godz. od 9:00 do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera), przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem w/w podmiotów o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym dopiskiem „Przetarg – sprzedaż akcji ELEKTRIM S.A. – Sławomir Langer”.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 607 100 455 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@kancelariaskonieczna.pl.

PREGULAMIN sprzedaż akcji ELEKTRIM S.A.