Izabela Skonieczna – Powałka

Polityka Prywatności


W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przedstawiamy Państwu poniższą politykę, której celem jest poinformowanie Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Izabela Skonieczna –Powałka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Skonieczna –Powałka.
 2. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w RODO, ustawie o adwokaturze z dnia 26 maja 1982 (Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124) oraz ustawie o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 (Dz.U. 1982 nr 19 poz. 145).
 3. Z Administratorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie radcaprawny-skonieczna.pl.
 4. W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe na podstawie :
  1. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, którym jest Izabela Skonieczna -Powałka: w celu świadczenia usług na rzecz klientów, rozliczeniowych, księgowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, celach analitycznych, statystycznych, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną radcaprawny-skonieczna.pl oraz zapewnienia procesów IT w biurze Administratora.
  2. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawierania lub wykonywania umów świadczenia pomocy prawnej, przygotowywania zapytań ofertowych, udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków współpracy oraz wykonywania umów zawieranych przez Administratora z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami oraz innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem;
  3. 6 ust 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem;
  4. 6 ust. 1 lit c) RODO – w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym dla celów rozliczeniowych, księgowych, archiwizacji.
  5. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora dla celów rozliczeniowych, księgowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, zapewnienia bezpieczeństwa procesów IT, archiwizacji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem w ramach świadczenia pomocy prawnej, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności w zakresie księgowości i IT, a także sądy i inne organy, jeśli taka konieczność wynika z umowy o świadczenie pomocy prawnej.
 6. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 7. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi
 8. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych oraz archiwizacyjnych);
 9. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
  • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
  • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 10. Przetwarzanie danych osobowych, w zależności od celu, może być dobrowolne (jednak może być konieczne dla realizacji tego celu) lub obowiązkowe. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami.
 11. Państwa dane osobowe nie będą poddawane przez Administratora zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 12. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie radcaprawny-skonieczna.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu przez Państwa zmodyfikowanej polityki prywatności.