Izabela Skonieczna – Powałka


ATS S.A. w upadłości

ATS S.A. sygn. akt VIII GUp 12/18

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 383/17, ogłosił upadłość ATS S.A. w Wierzbicach

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 stycznia 2018 r., sygn. akt VIII GU 383/17, ogłosił upadłość ATS S.A. w Wierzbicach (nr KRS: 357716).
Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Horobiowskiego i syndyka masy upadłości w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka jawna we Wrocławiu (KRS 614840). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.).
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 12/18.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 25/2018 (5413) z 5 lutego 2018 r., Pozycja 5147)

Opis i oszacowanie nieruchomości
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS: 0000357716, sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie objętych masą upadłości aktywów nieruchomych w postaci:
– nieruchomości gruntowej położonej w Wierzbicach (gmina Kobierzyce, powiat wrocławski) przy ul. Kobierzyckiej, składającej się z działek nr: 333/1, 334/1, 335/1 i 568/2 (AM – 1, obręb nr 0027 – Wierzbice, nr jedn. rej.: G399), o łącznej powierzchni 1,4217 ha, zabudowanej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej 2.464 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00229583/1,
– niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wierzbicach (gmina Kobierzyce, powiat wrocławski) przy ul. Kobierzyckiej, stanowiącej działkę nr 568/1 (AM – 1, obręb nr 0027 – Wierzbice, nr jedn. rej.: G495), o powierzchni 0,4150 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00305750/0,
– niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wierzbicach (gmina Kobierzyce, powiat wrocławski) przy ul. Kobierzyckiej, stanowiącej działkę nr 568/5 (AM – 1, obręb nr 0027 – Wierzbice, nr jedn. rej.: G425), o powierzchni 1,0715 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00232841/2,
– niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wierzbicach (gmina Kobierzyce, powiat wrocławski) przy ul. Kobierzyckiej, stanowiącej działkę nr 568/6 (AM – 1, obręb nr 0027 – Wierzbice, nr jedn. rej.: G478), o powierzchni 1,0940 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, Wydział IV Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00288442/2.
Operaty szacunkowe przekazane 30 kwietnia 2018 r. sędziemu komisarzowi przez syndyka i złożone do akt postępowania upadłościowego można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.
(MSiG Numer 102/2018 (5490) z 28 maja 2018 r., Pozycja 22531)

Posiedzenie Rady Wierzycieli
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS: 0000357716; sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza w trybie art. 210 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 Prawa restrukturyzacyjnego, że przekazano mu protokół posiedzenia rady wierzycieli z 30 maja 2018 r. oraz trzy uchwały podjęte na tym posiedzeniu, wyłożone do wglądu w sądowych aktach pomocniczych VIII GUp 12/18/Ap-3, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
Przeciwko uchwałom można w terminie tygodniowym wnosić zarzuty do sędziego komisarza, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 210 Prawa upadłościowego.
(MSiG Numer 160/2018 (5548) z 20 sierpnia 2018 r., Pozycja 36074)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS: 0000357716; sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-35, Zw 1-32 i trzy uznania z urzędu), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 12 i 14 września 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG Numer 204/2018 (5592) z 19 października 2018 r., Pozycja 45709)

Zgromadzenie Rady Wierzycieli
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS: 0000357716; sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza, że przekazano mu, w trybie art. 209 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 207 ust. 1a Prawa upadłościowego, uchwałę nr 1/30/07/2018 podjętą przez radę wierzycieli 30 lipca 2018 r. oraz uchwałę nr 1/24/09/2018 podjętą przez radę wierzycieli 24 września 2018 r.
Uchwały zostały wyłożone w trybie art. 210 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego do wglądu w sądowych aktach pomocniczych VIII GUp 12/18/Ap – 3, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie tygodniowym od dnia wyłożenia w Sekretariacie można wnosić przeciwko uchwałom zarzuty do sędziego komisarza, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 210 Prawa upadłościowego.
(MSiG Numer 222/2018 (5610) z 16 listopada 2018 r., Pozycja 50286)

Zgromadzenie Rady Wierzycieli
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS 0000357716; sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 12/18) ogłasza, że przekazano mu, w trybie art. 209 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 207 ust. 1a Prawa upadłościowego, uchwałę nr 1/19/03/2019 i uchwałę nr 2/19/ 03/2019, podjęte przez radę wierzycieli 19 marca 2019 r.
Uchwały zostały wyłożone w trybie art. 210 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego do wglądu w sądowych aktach pomocniczych VIII GUp 12/18 Ap-3, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie tygodniowym, od dnia wyłożenia w Sekretariacie, można wnosić przeciwko uchwałom zarzuty do sędziego komisarza, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 210 Prawa upadłościowego.
(MSiG Numer 67/2019 (5706) z 4 kwietnia 2019 r., Pozycja 17930)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS 0000357716, sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 36-37, Zw 33-34), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 29 lipca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG Numer 169/2019 (5808) z 2 września 2019 r., Pozycja 45050)

Zgromadzenie Rady Wierzycieli
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ATS S.A. w Wierzbicach (numer KRS 0000357716; sygn. akt postępowania upadłościowego: VIII GUp 12/18) ogłasza, że przekazano mu w trybie art. 209 ust. 2 Prawa upadłościowego protokół posiedzenia rady wierzycieli z 26 września 2019 r. oraz uchwałę nr 1/26/09/2019 i uchwałę nr 2/26/09/2019, podjęte na tym posiedzeniu.
Protokół i uchwały zostały wyłożone w trybie art. 210 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego do wglądu w sądowych aktach pomocniczych VIII GUp 12/18/Ap-3, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie tygodniowym od dnia wyłożenia w Sekretariacie można wnosić przeciwko uchwałom zarzuty do sędziego komisarza, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 210 Prawa upadłościowego.
(MSiG Numer 199/2019 (5838) z 14 października 2019 r., Pozycja 52760)