Izabela Skonieczna – Powałka


PLUSFACTOR S.A. we Wrocławiu nadzór w przyspieszonym postępowaniu układowym (PPU) sygn.akt VIII GR 13/20

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYZNACZENIA TERMINU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI W CELU ZAWARCIA UKŁADU

Jako nadzorca sądowy PLUSFACTOR S.A. restrukturyzacji informuję o terminie zwołania zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu na dzień 14 grudnia 2020 r., godz. 11:00, w sali nr 6 tutejszego Sądu przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) przy dopuszczeniu oddania głosu także ustnie do protokołu (na podstawie art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) z zastrzeżeniem możliwego utrudnienia w dostępie do sali, w której będzie odbywać się zgromadzenie w związku z zagrożeniem epidemicznym na skutek rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) wskazując, że niniejsze postanowienie nie podlega zaskarżeniu zażaleniem i jest skuteczne (wykonalne) od dnia jego wydania (art. 200 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).

 

Postanowienie o zwołaniu zgromadzenia wierzycieli

 

INFORMACJA O OTWARCIU POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO

Jako nadzorca sądowy informuję, że wobec Dłużnika  – PLUSFACTOR  S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000560206 ) na podstawie postanowienia  Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VIIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt: VIII GR 13/20) z dnia 05.06.2020 r. zostało otworzone przyspieszone postępowanie restrukturyzacyjne. Postępowanie prowadzone jest pod sygn.. akt: VIII GRp 6/20.

Obecnie przygotowuję plan restrukturyzacyjny oraz wspólnie z Dłużnikiem propozycje układowe. Wyniki tych prac, niezwłocznie po ich ukończeniu, zostaną Państwu przedstawione.

Informuję także, że stosownie do art. 252 ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) Dłużnik nie może realizować objętych układem zobowiązań powstałych przed datą otwarciem przyspieszonego postępowania układowego.

 

doradca restrukturyzacyjny

r. pr. Izabela Skonieczna –  Powałka

 

Postanowienie o_otwarciu_przyspieszonego_postępowania restrukturyzacyjnego_z dnia  05.06.2020

 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU PRZEZ DŁUŻNIKA NOWYCH PRPOZYCJI UKŁADOWYCH

Jako nadzorca sądowy PLUSFACTOR S.A. restrukturyzacji informuję o złożeniu Sędziemu – komisarzowi przez Dłużnika nowych propozycji układowych, które przewidują:

  • zaspokojenie wierzycieli w zakresie należności głównych w 100 % oraz całkowitą redukcję należności ubocznych
  • spłatę zobowiązań w 40 (czterdziestu) ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli ma być płatna w pierwszym kwartale liczonym od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

doradca restrukturyzacyjny Izabela Skonieczna – Powałka

 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU SPISU WIERZYTELNOŚCI I PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO

Jako nadzorca sądowy PLUSFACTOR S.A. restrukturyzacji informuję o złożeniu Sędziemu – komisarzowi spisu wierzytelności oraz Planu restrukturyzacyjnego. Wierzycieli zainteresowanych ustaleniem kwoty ich wierzytelności ujętej na spisie proszę o kontakt mailowy na adres: izabela.skonieczna@kancelariaskonieczna.pl.

doradca restrukturyzacyjny Izabela Skonieczna – Powałka

Plusfactor S.A. Plan Restrukturyzacyjny

 

INFORMACJA O USTANOWIENIU KURATORA

Jako nadzorca sądowy PLUSFACTOR S.A. restrukturyzacji informuję o powołaniu postanowieniem z dnia 11/09/2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyspieszonym układowym dłużnika Plusfactor SA we Wrocławiu, na podstawie art. 363 Prawa restrukturyzacyjnego, kuratora do reprezentowania praw obligatariuszy w osobie doradcy restrukturyzacyjnego: Magdalena Czyszczoń (licencja dor. restr. nr 869).

Adres kuratora

Kancelaria Adwokacka, ul. Armii Krajowej 4b m. 7, 50-541 Wrocław, tel. 501 443 555.

W związku z ustanowieniem kuratora informuję że stosownie do art.  363 Prawa restrukturyzacyjnego, wierzyciele – obligatariusze,  którzy chcą działać samodzielnie w postępowaniu restrukturyzacyjnym (w tym głosować samodzielnie) winni złożyć do sędziego – komisarza wniosek o  dopuszczenie ich  do udziału w postępowaniu wykazując, że przysługują im prawa z obligacji.

kancelaria@kancelariaczyszczon.com

doradca restrukturyzacyjny Izabela Skonieczna – Powałka

Postanowienie o ustanowieniu kuratora