Izabela Skonieczna – Powałka


Zatwierdzenie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Plusfactor S.A. wraz z harmonogramem wypłat rat układowych sygn. akt VIII GRp 6/20

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 czerwca 2020 r., sygn. akt VIII GR 13/20, otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Plusfactor S.A. z siedzibą we Wrocławiu KRS: 0000560206. Wyznaczono sędziego nadzorcę sądowego w osobie Izabeli Skoniecznej – Powałka (licencja nr 772). Przyspieszone postępowanie układowe było prowadzone pod sygn. akt VIII GRp 6/20.

Postanowieniem z dnia 30 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w trybie art. 164 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 119 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdził układ przyjęty na zgromadzenie wierzycieli w dniu 22 lutego 2021 r.

W związku z uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu układu terminy wypłat rat układowych wyglądają następująco:

 1. Spłata zobowiązań nastąpi w 40 (czterdziestu) ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli będzie płatna w pierwszym kwartale liczonym od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu częściowego.
 2. Minimalna wysokość rat kwartalnych przypadających na wszystkich wierzycieli w poszczególnych latach  obowiązywania układu częściowego (liczonych od pierwszego miesiąca  po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu układu częściowego) wynosić będzie:
 • w pierwszym roku – po 60 000 zł każda;
 • w drugim roku – po 90 000 zł każda;
 • w trzecim roku – po 120 000 zł każda;
 • w czwartym roku – po180 000 zł każda;
 • w piątym roku – po 240 000 zł każda
 • w szóstym roku – po 300 000 zł każda ;
 • w siódmym roku – po360 000 zł każda;
 • w ósmym roku – po 360 000 zł każda;
 • w dziewiątym roku – po 110 000 zł każda;
 • w dziesiątym roku – po 105 000 zł każda.

Harmonogram spłat rat układowych Plusfactor S.A. w restrukturyzacji

Plusfactor S.A. w restrukturyzacji – postanowienie o zatwierdzeniu układu z 30.03.2021 r.