Izabela Skonieczna – Powałka


Polring – Glas sp. z o.o. w upadłości

POLRING – GLAS sp. z o.o.sygn. akt VIII GU 442/15

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 marca 2016 r., sygn. akt VIII GU 442/15, ogłosił upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika – Polring-Glas, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 2 marca 2016 r., sygn. akt VIII GU 442/15, ogłosił upadłość – obejmującą likwidację majątku dłużnika – Polring-Glas, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Psarach (nr KRS 0000147454); wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Skoniecznej-Powałki.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 22/16.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
(MSiG Numer 49/2016 (4934) z 11 marca 2016 r., Pozycja 5555)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Polring-Glas sp. z o.o. w Psarach, sygn. akt VIII GUp 22/16, ogłasza, że w dniach 8.2.2017 r., 8.3.2017 r., 17.3.2017 r., 20.4.2017 r., 5.5.2017 r. i 12.5.2017 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania – ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.
(MSiG Numer 115/2017 (5252) z 16 czerwca 2017 r., Pozycja 23412)

Dodatkowa lista wierzytelności
W postępowaniu upadłościowym dłużnika Polring-Glas sp. z o.o. w Psarach (sygn. akt VIII GUp 22/16), w dniu 7 października 2019 r. została złożona uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście.
(MSiG Numer 215/2019 (5854) z 6 listopada 2019 r., Pozycja 57225)