Izabela Skonieczna – Powałka


Rafał Skonieczny Firma Wielobranżowa ROLTECH TRADE

Rafał Skonieczny Firma Wielobranżowa ROLTECH TRADE sygn. akt V GRp 2/18

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, postanowieniem z 30 kwietnia 2017 r., sygn. Akt V GR 6/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe

Zgromadzenie wierzycieli
Postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 30 lipca 2018 r. w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Rafała Skoniecznego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rafał Skonieczny Firma Wielobranżowa ROLTECH TRADE, NIP 7531954316 , oraz jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798 , toczącego się przed Sądem Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GRp 2/18), zwołano zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu z wierzycielami na dzień 21 września 2018 r., godz. 1000, w sali 229 tutejszego Sądu przy ul. Ozimskiej 60a, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie), z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu (art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).
W przedmiotowej sprawie został złożony spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych w sekretariacie tut. Sądu.
(MSiG Numer 170/2018 (5558) z 3 września 2018 r., Pozycja 38238)

Spis wierzytelności
Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 21 września 2018 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym wobec dłużnika – Rafała Skoniecznego w restrukturyzacji, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAFAŁ SKONIECZNY FIRMA WIELOBRANŻOWA ROLTECH TRADE, NIP 7531954316 , oraz jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798 , prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygnatura akt: V GRp 2/18) został zatwierdzony spis wierzytelności dłużnika.
(MSiG Numer 198/2018 (5586) z 11 października 2018 r., Pozycja 44733)

Zatwierdzenie układu
Sędzia komisarz nadzorujący przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika – Rafała Skoniecznego w restrukturyzacji, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAFAŁ SKONIECZNY FIRMA WIELOBRANŻOWA ROLTECH TRADE, NIP 7531954316 , oraz jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798 , toczące się w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GRp 2/18), informuje, że postanowieniem wydanym na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 12.10.2018 r. na podstawie art. 186 w związku z art. 119 Prawa Restrukturyzacyjnego, stwierdził, że został przyjęty układ z wierzycielami, o następującej treści:
Grupa I – bank ING Bank Śląski S.A.

 1. Wierzyciel z tej grupy będzie zaspokojony w całości, bez redukcji należności głównych i odsetek (umownych i ustawowych).
 2. Zobowiązania z tytułu umowy o linię kredytową nr 2241167135 udzieloną dla spółki cywilnej spłacane będą i w następujący sposób:

– należność główna zostanie spłacona w stu dwudziestu miesięcznych ratach po 833,00 zł (osiemset trzydzieści trzy złote) każda wraz z odsetkami, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, aż do całkowitej spłaty należności, przy czym pierwsza rata płatna będzie przez Rafała Skoniecznego na koniec trzeciego miesiąca liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

 1. Zobowiązania z tytułu umowy o linię kredytową nr 2323871943 udzieloną dla jednoosobowej działalności prowadzonej przez Rafała Skoniecznego spłacane będą w następujący sposób:

– należność główna zostanie spłacona w sześćdziesięciu miesięcznych ratach po 667,00 zł każda wraz z odsetkami, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, aż do całkowitej spłaty należności, przy czym pierwsza rata płatna będzie przez Rafała Skoniecznego na koniec trzeciego miesiąca liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

 1. Spłata zobowiązań z tytułu pożyczki nr 770011340303850 nastąpi w miesięcznych ratach po 400 zł każda, aż do całkowitej spłaty należności głównej i odsetek,
 2. Spłata zobowiązań z tytułu pożyczki nr 400011330988590 nastąpi w miesięcznych ratach po 250 zł każda, aż do całkowitej spłaty należności głównej i odsetek.

Grupa II – pozostali wierzyciele, którzy objęci są z mocy prawa układem

 1. Wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie.
 2. Zakłada się redukcję należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 3. Spłata zobowiązań nastąpi w dwudziestu ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

(MSiG Numer 215/2018 (5603) z 6 listopada 2018 r., Pozycja 48673)

Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2018 r. wydanym pod sygnaturą V GRp 2/18 postanowił zatwierdzić układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12.10.2018 r. w przyśpieszonym postępowaniu układowym Rafała Skoniecznego w restrukturyzacji, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAFAŁ SKONIECZNY FIRMA WIELOBRANŻOWA ROLTECH TRADE, NIP 7531954316 , oraz jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c. NIP 9910144798 , o następującej treści:
Grupa I – bank ING Bank Śląski S.A.

 1. Wierzyciel z tej grupy będzie zaspokojony w całości, bez redukcji należności głównych i odsetek (umownych i ustawowych).
 2. Zobowiązania z tytułu umowy o linię kredytową nr 2241167135 udzieloną dla spółki cywilnej spłacane będą i w następujący sposób:

– należność główna zostanie spłacona w stu dwudziestu miesięcznych ratach po 833,00 zł (osiemset trzydzieści trzy złote) każda wraz z odsetkami, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, aż do całkowitej spłaty należności, przy czym pierwsza rata płatna będzie przez Rafała Skoniecznego na koniec trzeciego miesiąca liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

 1. Zobowiązania z tytułu umowy o linię kredytową nr 2323871943 udzieloną dla jednoosobowej działalności prowadzonej przez Rafała Skoniecznego spłacane będą w następujący sposób:

– należność główna zostanie spłacona w sześćdziesięciu miesięcznych ratach po 667,00 zł każda wraz z odsetkami, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, aż do całkowitej spłaty należności, przy czym pierwsza rata płatna będzie przez Rafała Skoniecznego na koniec trzeciego miesiąca liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

 1. Spłata zobowiązań z tytułu pożyczki nr 770011340303850 nastąpi w miesięcznych ratach po 400 zł każda, aż do całkowitej spłaty należności głównej i odsetek.
 2. Spłata zobowiązań z tytułu pożyczki nr 400011330988590 nastąpi w miesięcznych ratach po 250 zł każda, aż do całkowitej spłaty należności głównej i odsetek.

Grupa II – pozostali wierzyciele, którzy objęci są z mocy prawa układem

 1. Wierzyciele z tej grupy będą zaspokajani proporcjonalnie do wartości wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej wartości wszystkich wierzytelności w grupie.
 2. Zakłada się redukcję należności ubocznych, w szczególności odsetek, kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego.
 3. Spłata zobowiązań nastąpi w dwudziestu ratach kwartalnych, przy czym pierwsza rata dla wierzycieli płatna będzie na koniec trzeciego kwartału liczonego od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Z dniem uprawomocnienia się postanowienia w sprawie sygn. akt V GRp 2/18 z dnia 16 listopada 2018 r. o zatwierdzeniu układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Rafała Skoniecznego w restrukturyzacji nadzorca sądowy – Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840) – obejmie funkcję nadzorcy wykonania układu.
(MSiG Numer 239/2018 (5627) z 11 grudnia 2018 r., Pozycja 55528)

Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego w przyśpieszonym postępowaniu układowym Rafała Skoniecznego w restrukturyzacji,  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RAFAŁ SKONIECZNY FIRMA WIELOBRANŻOWA ROLTECH TRADE, NIP 7531954316 , oraz jako wspólnik spółki cywilnej ROLTECH s.c., NIP 9910144798 , prowadzonego pod sygnaturą V GRp 2/18 wobec prawomocności postanowienia z dnia 16 listopada 2018 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 12 października 2018 r.
Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ funkcję nadzorcy wykonania układu objął nadzorca sądowy – Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840).
(MSiG Numer 34/2019 (5673) z 18 lutego 2019 r., Pozycja 9000)