Izabela Skonieczna – Powałka


Upadłość konsumencka sygn. akt: VIII GUp 107/16

Ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 31 sierpnia 2016 r., sygn. akt VIII GU 241/16 of, ogłosił upadłość, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy. Jako syndyka masy upadłości wyznaczono Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółkę jawną z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości – VIII GUp 107/16 of.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(MSiG Numer 175/2016 (5060) z 9 września 2016 r., Pozycja 22744)

Opis i oszacowanie nieruchomości
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 107/16) ogłasza, że syndyk przekazał mu opis i oszacowanie następujących składników masy upadłości:
1) udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej w budynku znajdującym się we Wrocławiu przy ul. Perkusyjnej 11/3, o powierzchni użytkowej 55,02 m2(Księga Wieczysta nr WR1K/00271416/9) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w postaci gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, a także udziału w 1/2 części udziału we współwłasności nieruchomości stanowiącej drogę (ul. Perkusyjna we Wrocławiu) – działka nr 6/3, AM – 6 o powierzchni 0,5638 ha (Księga Wieczysta nr WR1K/00290558/5);
2) nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Włościańskiej 50b we Wrocławiu, działka nr 87/7, AM – 3 o powierzchni 0,0994 ha (Księga Wieczysta nr WR1K/00174461/9).
Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.
(MSiG Numer 16/2017 (5153) z 24 stycznia 2017 r., Pozycja 2529)

Lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej, (sygn. akt VIII GUp 107/16) ogłasza, że w dniu 3 lutego 2017 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu (następnie uzupełniana), którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności,
2) odmowy uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.
(MSiG Numer 235/2018 (5623) z 5 grudnia 2018 r., Pozycja 54206)

Dodatkowa lista wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej, (sygn. akt VIII GUp 107/16) ogłasza, że w dniu 1 lipca 2019 r. została mu przekazana pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu.
W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do:
1) uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności,
2) odmowy uznania wierzytelności – w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.
(MSiG Numer 191/2019 (5830) z 2 października 2019 r., Pozycja 50757)