Izabela Skonieczna – Powałka


UPROSZCZONE POSTĘOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE spółki SECRET PARTNER sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu Secret Partner sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy  dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w punkcie I. postanowienia z dnia 29 października 2021 r., sygn. akt VIII GRz 11/21, zatwierdził układ przyjęty w trybie samodzielnego zbierania głosów oraz na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 29 lipca 2021 r., obejmujący następujące propozycje restrukturyzacji zobowiązań dłużnika:

 1. Podział wierzycieli na grupy:

1.1. Grupa I obejmuje wierzycieli spółki innych, aniżeli wierzyciele zaliczeni do Grupy II.

1.2. Grupa II obejmuje wierzycieli publicznoprawnych spółki.

 1. Zasady ogólne dotyczące wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa lub z mocy wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem:

2.1. Wierzyciele w ramach spłaty danej raty będą zaspokajani proporcjonalnie do kwoty wierzytelności w ogólnej wartości wierzytelności.

2.2. Jeżeli wierzycielowi przysługują wyłącznie wierzytelności uboczne od wierzytelności, które byłyby objęte układem, takie jak: odsetki, koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty dochodzenia i odzyskiwania należności, wierzytelności te będą zaspokajane tak jakby były należnościami głównymi, w ramach grupy, do której zaliczone byłby wierzytelności główne z nimi związane.

2.3. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności zostaną zakwalifikowane do grupy według kryteriów wyodrębnienia danej grupy. Niniejszy punkt nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne.

2.4. Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Spółki.

2.5. Skutki przyjętego układu określa się według stanu z dnia układowego, tj. 16.03.2021 r.

 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy I:

3.1. Spółka spełni świadczenie pieniężne z tytułu należności głównej w wysokości 75% należności głównej.

3.2. Spłata nastąpi w 20 (dwudziestu) ratach kwartalnych, płatnych do ostatniego dnia kalendarzowego danego kwartału, z tym zastrzeżeniem, że:

3.2.1. Pierwsza rata dla wierzycieli będzie płatna do ostatniego dnia pierwszego kwartału liczonego od siódmego miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu;

3.2.2. Pierwsze 19 (dziewiętnaście) rat będzie w wysokości po 5.700 zł (pięć tysięcy siedemset złotych) każda, a ostatnia rata 20 (dwudziesta) będzie w wysokości pozostałych do spłaty wierzytelność z tej grupy.

3.3. W zakresie nieobjętym spłatą o której mowa w pkt 3.1 i 3.2. zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy I, w tym także należności uboczne podlegają umorzeniu.

 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy II:

4.1. Spółka spłaci wierzytelności w całości (100%), tj. zarówno należności główne, jak i należności uboczne.

4.2. Spłata nastąpi w 36 miesięcznych ratach płatnych do ostatniego dnia danego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że:

4.2.1. Pierwsza rata płatna będzie do ostatniego dnia siódmego miesiąca liczonego od miesiąca w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu;

4.2.2. Pierwsze 35 (trzydzieści pięć) rat będzie w wysokości po 600,00 zł (sześćset złotych) każda, a rata 36 (trzydziesta szósta) będzie w wysokości pozostałych do spłaty wierzytelności z tej grupy.

W punkcie II. postanowienia wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne  oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.

Na postanowienie wierzycielom (także tym, którzy nie są objęci układem) przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 164 ust. 5 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 201 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  (art. 223 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy  dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Secret Partner sp. z o.o. – obwieszczenie MSiG dot. zatwierdzenia układu

 

INFORMACJA O WYNIKACH GŁOSOWANIA I ZŁOŻENIU WNIOSKU O ZATWIERDZENEI UKŁADU

Nadzorca układu spółki SECRET PARTNER sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu  („Dłużnik”) – doradca restrukturyzacyjny Izabela Skonieczna – Powałka informuje o złożeniu do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosku o zatwierdzenie układu dłużnika spółki SECRET PARTNER sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. T. Kościuszki 158, 50 – 439 Wrocław) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000699743, reprezentowanej przez Zarząd w osobie Prezesa Zarządu  Iryny Lenertovej (Lenertova) przyjętego na wyznaczonym przez nadzorcę układu, na podstawie art. 19 ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.), na dzień 29.07.2021 r. Zgromadzeniu Wierzycieli , który zawiera następujące propozycje układowe (treść przyjętego układu):

 

„1. Podział wierzycieli na grupy:

Wierzyciele Spółki, którym przysługują wierzytelności objęte Układem, zostają podzieleni na dwie grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów („Grupy”):

1.1. Grupa pierwsza („Grupa I”) obejmuje wierzycieli Spółki innych, aniżeli wierzyciele zaliczeni do Grupy II.

1.2. Grupa druga („Grupa II) obejmuje wierzycieli publicznoprawnych Spółki.

 

 1. Zasady ogólne dotyczące wszystkich wierzycieli objętych układem z mocy prawa lub z mocy wyraźnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na objęcie układem:

2.1. Wierzyciele w ramach spłaty danej raty będą zaspokajani proporcjonalnie do kwoty wierzytelności w ogólnej wartości wierzytelności.

2.2. Jeżeli wierzycielowi przysługują wyłącznie wierzytelności uboczne od wierzytelności, które byłyby objęte układem, takie jak:  odsetki, koszty procesu, koszty egzekucyjne, koszty dochodzenia i odzyskiwania należności, wierzytelności te będą zaspokajane  tak jakby były należnościami głównymi, w ramach grupy, do której zaliczone byłby wierzytelności główne z nimi związane.

2.3. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności zostaną zakwalifikowane do grupy według kryteriów wyodrębnienia danej grupy. Niniejszy punkt nie narusza postanowień art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne.

2.4. Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Spółki.

2.5. Skutki przyjętego układu określa się według stanu z dnia układowego, tj.15.03.2021 r.

 

 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy I:

3.1. Spółka spełni świadczenie pieniężne z tytułu należności głównej w wysokości  75% należności głównej.

3.2. Spłata nastąpi w 20 (dwudziestu) ratach kwartalnych, płatnych do ostatniego dnia kalendarzowego danego kwartału, z tym zastrzeżeniem, że:

3.2.1. Pierwsza rata dla wierzycieli będzie płatna do ostatniego dnia pierwszego kwartału liczonego od siódmego  miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu;

3.2.2. Pierwsze  19 (dziewiętnaście) rat  będzie w wysokości po 5 700 zł (pięć tysięcy złotych) każda, a ostatnia rata 20 (dwudziesta) będzie w wysokości pozostałych do spłaty wierzytelność z tej grupy.

3.3. W zakresie nieobjętym spłatą o której mowa w pkt 3.1 i 3.2. zobowiązania Spółki wobec wierzycieli z Grupy II , w tym także należności uboczne podlegają umorzeniu.

 

 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań Spółki wobec wierzycieli z Grupy II:

4.1. Spółka spłaci  wierzytelności w całości (100%) tj. zarówno należności główne, jak i należności uboczne.

4.2. Spłata nastąpi  w 36 miesięcznych ratach płatnych do ostatniego dnia danego miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że:

4.2.1.Pierwsza rata płatna będzie do ostatniego dnia siódmego miesiąca liczonego od miesiąca w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu;

4.2.2.Pierwsze  35 (trzydzieści pięć) rat  będzie w wysokości po  600,00 zł (sześćset złotych) każda, a rata 36 (trzydziesta szósta) będzie w wysokości pozostałych do spłaty wierzytelności z tej grupy.”

 

Wynik głosowania:

Zgodnie ze sporządzonym przez nadzorcę układu  Spisem wierzytelności:

 • suma wszystkich wierzytelności umieszczonych w spisie wynosiła 216 563,65 zł,
 • wierzyciele byli podzieleni na dwie grupy:
 1. a) Grupa I składająca się z 5 (pięciu) wierzycieli z sumą wierzytelności 193 484,31 zł
 2. b) Grupa II składająca się z 1 (jednego) wierzyciela z sumą wierzytelności 23 079,34 zł.
 • łącznie uprawnionych do głosowania było 6 (sześciu) wierzycieli  dysponujących łącznie 6 głosami,
 • w głosowaniu uczestniczyło 3 (trzech) spośród 6 (sześciu) wierzycieli,
 • suma wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom wyniosła 90 197,41 zł,
 • w Grupie I udział w głosowaniu wzięło 2 (dwóch) spośród 5 (pięciu) wierzycieli głosujących z sumą wierzytelności 67 118,07 zł,
 • w Grupie II udział w głosowaniu wziął jedyny wierzyciel znajdujący się w tej grupie, głosujący z sumą wierzytelności 23 079,34 zł,
 • w Grupie I:
 1. a) za układem oddany został jeden głos z sumą wierzytelności 61 164,57 zł,
 2. b) przeciwko układowi oddano jeden głos z sumą wierzytelności 5 953,50 zł,
 • w Grupie II za układem oddany został jeden głos z sumą wierzytelności 23 079,34 zł,
 • łącznie za układem oddano 2 (dwa) głosy z sumą wierzytelności w wysokości 84 243,91 zł;
 • łącznie przeciwko układowi oddano 1 (jeden) głos z sumą wierzytelności 5 953,50 zł.

Informacja o  otwarciu  uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

 

Jako nadzorca układu, na podstawie  art. 15 ust. 4  ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.) zawiadamiam o otwarciu z dniem 2 kwietnia 2021 r. postępowania o zatwierdzenie układu spółki SECRET PARTNER sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. T. Kościuszki 158, 50 – 439 Wrocław, KRS: 0000699743, NIP 8952163883, REGON368542753)(„Dłużnik”) prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086 ze zm.).

Informuję ponadto, że Dłużnik zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu i pełnienie roli nadzorcy układu z doradcą restrukturyzacyjnym Izabelą Skonieczną – Powałką (licencja nr 772). Dzień układowy ustalono na 16.03.2021 r.

Załącznik:

monitor_2021_64