Izabela Skonieczna – Powałka


Nabycie lokalu mieszkalnego od syndyka

Zgodnie z art. 313 Prawa upadłościowego i naprawczego, sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym, ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, bez względu na to, czy syndyk sprzedaje rzecz ruchomą, czy też nieruchomość (np. lokal mieszkalny). Powyższe skutkuje tym, że nabycie tych rzeczy w postępowaniu upadłościowym jest wolne od obciążeń. Tym samym obciążające nieruchomość hipoteki, czy to hipoteka umowna, czy też hipoteka przymusowa ustanowiona na rzecz wierzyciela upadłego, wygasają. Nie jest zatem konieczna zgoda wierzycieli hipotecznych na bezobciążeniowe wyodrębnienie nieruchomości z głównej księgi wieczystej.

radca prawny

sporządziła: radca prawny Izabela Skonieczna-Powałka