Izabela Skonieczna – Powałka


Progi unijne w zamówieniach publicznych

Wydane na podstawie  art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej też: pzp) Rozporządzenie Prezesa Rady  Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich określa kwoty progowe ustalone w celu wypełnienia obowiązku publikacji ogłoszeń.

Jednakże, w rzeczywistości kwoty progowe ustalone w rozporządzeniu mają podstawowe znaczenie dla całej ustawy Prawo zamówień publicznych. Odsyła do nich kilkanaście przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych o zasadniczym często znaczeniu dla postępowania. Są to m.in.:

  • art. 26 ust. 1 pzp. – w postępowaniach, których wartość jest równa progom unijnym lub je przekracza, zamawiający ma obowiązek żądać dokumentów potwierdzających spełnianie warunków podmiotowych, niezależnie od trybu, w którym prowadzi postępowanie. Natomiast dokumentów w postępowaniach, których wartość nie osiąga progów unijnych, żądanie jest fakultatywne.
  • art. 45 pzp dotyczący żądania wadium – przy wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwotę progu unijnego zamawiający ma obowiązek żądania wadium; przy wartości mniejszej ma prawo zażądać wniesienia wadium.
  • art. 62 ust. 2 i art. 67 ust. 2 pzp dotyczące zawiadamiania Prezesa UZP o wyborze określonego trybu,
  • art. 70 i art. 74 ust. 2 pzp ustalające progi dla stosowania trybu zapytania o cenę i trybu licytacji elektronicznej.

Jeśli idzie o same progi, to są zróżnicowane w zależności od rodzaju zamówienia, a w przypadku zamówień na dostawy i usługi, także w zależności od rodzaju zamawiającego. I tak:

 I.              130 000 euro (522 548 zł netto)

Kwota progowa 130 000 euro dotyczy dostaw i usług udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych oraz zamówień udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej. Są to zatem podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 p.z.p.

 II.            200 000 euro (803 920 zł netto)

Kwota progowa 200 000 euro dotyczy zamówień udzielanych przez uczelnie publiczne, państwowe instytucje kultury, państwowe instytucje filmowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, jednostki sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest jednostka samorządu terytorialnego.

 III.           400 000 euro (1 607 840 zł netto)

 Kwota progowa 400 000 euro dotyczy zamówień sektorowych, udzielanych na podstawie art. 132 p.z.p.

 IV.           5 000 000 euro (20 098 000 zł netto)

Próg  5 000 000  euro dotyczy robót budowlanych (niezależnie od rodzaju zamawiającego).

Identyczne progi jak dla zamówień na dostawy i usługi ustalono dla przeprowadzania konkursów.

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych i wynosi ono 4,0196.

radca prawny

sporządziła: radca prawny Izabela Skonieczna-Powałka