Izabela Skonieczna – Powałka


Sprzedaż wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Małgorzaty Duszak sygn. VIII GUp 160/22

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Duszak, oferuje do sprzedaży pakiet wierzytelności ustalonych orzeczeniami sądowymi w łącznej kwocie należności głównej 63 396,19 zł – za najwyższą zaproponowaną cenę nie niższą niż 2 800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych). Wierzytelności są szczegółowo wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Termin składania ofert do 4 kwietnia 2023 r. o godz. 14:00, otwarcie ofert: 5 kwietnia 2023 r. o godz. 13:00.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu).

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu oraz zmiany jego regulaminu bez podania przyczyn oraz prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tą samą cenę nabycia.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach, w tym cenie minimalnej określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronie: https://radcaprawny-skonieczna.pl/.

Informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 607 100 455.

Regulamin sprzedaży wierzytelności