Izabela Skonieczna – Powałka


Zatwierdzenie układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Getback S.A. wraz z harmonogramem wypłat rat układowych sygn. akt VIII GRp 4/18

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 9 maja 2018 r., sygn. akt VIII GR 13/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 (nr KRS: 0000413997). Wyznaczono sędziego – komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego oraz nadzorcę sądowego w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu (numer KRS: 0000614840), a do reprezentowania praw obligatariuszy ustanowiono kuratora w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcę restrukturyzacyjnego (licencja nr 142). Przyspieszone postępowanie układowe było prowadzone pod sygn. akt VIII GRp 4/18.

W toku postępowania restrukturyzacyjnego w dniu 25 stycznia 2019 r. Sędzia-komisarz nadzorujący przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 119 ust. 1 i 3 w zw. z art. 120 ust. 1 i 3 Prawa Restrukturyzacyjnego wydał postanowienie na zgromadzeniu wierzycieli i stwierdził przyjęcie układu.

Postanowieniem z dnia 6 czerwca 2019 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zatwierdził układ przyjęte na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzonym z dniach 22 i 25 stycznia 2019 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym GETBACK S.A.

Treść postanowienia

W dniu 24 lutego 2020 r. postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 6 czerwca 2019 r. o zatwierdzeniu Układu uprawomocniło się.

Harmonogram spłat

W związku z uprawomocnieniem się postanowienia o zatwierdzeniu układu terminy wypłat rat układowych wyglądają następująco:

W okresie od 16 do 28 grudnia 2020 r., GetBack S.A. zrealizował przyspieszoną wypłatę 3. i 4. raty układowej za pośrednictwem podmiotu z Grupy Kapitałowej GetBack, dokonał spłaty wyżej opisanych rat wobec bezspornych obligatariuszy własnych, wierzycieli handlowych i pracowniczych („Wierzyciele”) oraz przekazał środki pieniężne podmiotom prowadzącym ewidencje obligacji Emitenta tj. Domom Maklerskim i Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A. w celu ich dalszej wypłaty na rzecz obligatariuszy. Podmioty prowadzące ewidencje obligacji realizowały płatności do 31 grudnia 2020 r.

GETBACK S.A. w restrukturyzacji – postanowienie o zatwierdzeniu układu z 06.09.2019 r.