Izabela Skonieczna – Powałka


STK S.A. z siedzibą we Wrocławiu sygn. akt VIII GRs 3/20

Umorzenie postępowania sanacyjnego


Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 października 2021 r., wydanym na posiedzeniu niejawnym, umorzył postępowanie sanacyjne o sygn. akt VIII GRs 3/20 prowadzone wobec dłużnika – STK S.A. we Wrocławiu (KRS 0000299565), a postanowienie w tej materii jest prawomocne.

Jednakże stosownie do art. 27 ust. 2 Pr r. , w związku z tym, że został złożony uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości  ww. spółki , zarządca – Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni sp. j. pełni nadal swoją funkcję do dnia:

  • ogłoszenia upadłości  albo
  • do dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu uproszczonego wniosku albo
  • do dnia uprawomocnienia się postanowienia o jego odrzuceniu, albo
  • do dnia uprawomocnienia się postanowieni o umorzeniu postępowania o ogłoszenie upadłości.

Spis wierzytelności
Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym STK S.A. w restrukturyzacji we Wrocławiu, numer KRS 0000299565, prowadzonym pod sygnaturą akt VIII GRs 3/20, obwieszcza, że sporządzony został spis wierzytelności, złożony przez zarządcę do akt postępowania w dniu 30 lipca 2021 r. i skorygowany w dniu 31 sierpnia 2021 r., który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Informacji o spisie wierzytelności udziela także zarządca Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp.j.
W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 91-93 Prawa restrukturyzacyjnego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.
(IMSiG: Numer 187/2021 (6332) z 27 września 2021 r., Pozycja 60617)

Informacja o otwarciu postępowania sanacyjnego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 10 czerwca 2020 roku, sygn. akt VIII GR 8/20, otworzył postępowanie sanacyjne wobec STK Spółki Akcyjnej z siedzibą przy ulicy Fabrycznej 10/B2 we Wrocławiu (nr KRS 0000299565), sygn. akt postępowania sanacyjnego VIII GRs 3/20.
Na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym wyznaczono Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Spółkę Jawną z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000614840), reprezentowaną przez wspólników – Jarosława Kaczmarka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137) i Izabelę Skonieczną-Powałkę (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 772).
Dłużnikowi zezwolono na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.
(IMSiG:  Numer 134/2020 (6024) z 13 lipca 2020 r., Pozycja 34153)