Izabela Skonieczna – Powałka


Informacja dla konsumentów o skutkach sprzedaży w postępowaniu upadłościowym

Konsumenci, którzy dokonują zakupów od syndyków masy upadłości reprezentujących podmioty znajdujące się w upadłości likwidacyjnej, pamiętać winni, że sprzedaż taka ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, co oznacza, że nabywcom nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy.

Nabywcom nie przysługują także 94 roszczenia z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. nr 141 poz. 1176)

Podstawa prawna:
Art. 313 ust. 1 zd. 1 prawa upadłościowego i naprawczego – Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Art. 879 k.c. Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.
Art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176) ustawy nie stosuje się do sprzedaży egzekucyjnej oraz sprzedaży dokonywanej w postępowaniu upadłościowym albo innym postępowaniu sądowym.

radca prawny

sporządziła: radca prawny Izabela Skonieczna-Powałka