Izabela Skonieczna – Powałka


Odpowiedzialność wykonawcy robót za wady projektu budowlanego

Wybudowanie obiektu budowlanego na podstawie wadliwego projektu skutkuje jego wadliwością. Projekt budowlany ma wady, gdy m.in. prowadzi do wybudowania obiektu niezgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami, ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.
Za wady projektu odpowiada co do zasady projektant. Jednakże, gdy dojdzie do powstania obiektu na podstawie wadliwego projektu, za wady obiektu będzie także odpowiedzialny wykonawca obiektu. Wynika to z tego, że w świetle art. 647 k.c. na wykonawcy spoczywa obowiązek realizacji obiektu nie tylko zgodnie z otrzymanym projektem, ale i z zasadami wiedzy technicznej.

Odpowiedzialność wykonawcy, który wykonał obiekt na podstawie wadliwego projektu budowlanego może opierać się na przepisach o rękojmi (art. 656§ 1 k.c. w zw. z art. 637 i 638 k.c.), na przepisach o skutkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (odpowiedzialność kontraktowa – art. 471 i nast. kc) , a także wynikać z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa – art. 415 i nast. k.c.). Odpowiedzialność tę wykonawca będzie ponosił zarówno wobec inwestora (zamawiającego), jak i osób trzecich.

Wykonawca od tej odpowiedzialności może się uwolnić, jeżeli o wadach uprzedzi inwestora (art. 651 kc.). Nadto, wykonawca jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie był w stanie zauważyć wad, gdyż dla ich wykrycia potrzeba wiadomości specjalistycznych z zakresu projektowania. Obowiązek oceny dostarczonego przez inwestora projektu pod kątem możliwości prawidłowego wykonania prac spoczywa na wykonawcy zarówno na etapie zawierania umowy, przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych, jak i w późniejszych fazach realizacji inwestycji.
W razie stwierdzenia przez wykonawcę wad w dokumentacji projektowej, inwestor winien uzgodnić z projektantem zmiany, a następnie wydać wykonawcy polecenie zmiany sposobu wykonywania robót. Jeżeli inwestor poleci wykonanie obiektu wg pierwotnego projektu, pomimo zastrzeżeń wykonawcy, to będzie on ponosił odpowiedzialność za szkodę, a także będzie zobowiązany do zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia, gdyby wykonany obiekt uległ zniszczeniu lub uszkodzeniu wskutek wadliwości dokumentacji projektowej (art. 655 kc).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU nr 16, poz. 93, ze zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, ze zm.)

radca prawny

sporządziła: radca prawny Izabela Skonieczna-Powałka