Izabela Skonieczna – Powałka


Upadłość konsumencka

W dniu 31 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze w części dotyczącej tzw. upadłości konsumenckiej.
Z upadłości konsumenckiej, dającej możliwość umorzenia całości lub części długu (nawet gdy dłużnik nie posiada środków na pokrycie kosztów postępowania), może skorzystać osoba fizyczna, która co najmniej od roku przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości , nie prowadzi działalności gospodarczej. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej składa się do sądu upadłościowego właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Opłata sądowa od wniosku wynosi 30 zł.
W razie pytań, proszę o kontakt za pośrednictwem formularza na niniejszej stronie lub kontakt telefoniczny

radca prawny

sporządziła: radca prawny Izabela Skonieczna-Powałka