Izabela Skonieczna – Powałka


Zwolnienia grupowe a sanacja

Zwolnienia pracowników są często niezbędne do przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji.  W postępowaniu sanacyjnym działania restrukturyzacyjne podejmuje się co do zasady jeszcze przed głosowaniem nad układem.

REDUKCJA ZATRUDNIENIA W SANACJI A USTAWA O ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH

Działania restrukturyzacyjne mogą polegać na zwolnieniach pracowników, czy zmianie umów o pracę, co wiąże się z wypowiedzeniem dotychczasowych warunków pracy lub płacy. Należy jednak pamiętać, że także w postępowaniu sanacyjnym przedsiębiorca obowiązany jest stosować przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1969 z późn. zm.), inaczej: ustawę o zwolnieniach grupowych.

Zwolnienia grupowe mają miejsce gdy pracodawca  zatrudniający więcej aniżeli 20 pracowników, z przyczyn niedotyczących pracownika:

  • redukuje zatrudnienie o 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników lub
  • 10 % pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100 pracowników, ale mniej niż 300 lub
  • 30 pracowników , gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

W związku z powyższym, także  przedsiębiorca w postępowaniu sanacyjnym, obowiązany jest przekazywać związkom zawodowym (lub przedstawicielom pracowników) informacje o zamiarze dokonania zwolnienia. Ponadto jest obowiązany przeprowadzić  konsultacje zamierzonych działań, tj. redukcji. Ważne –  jeżeli zwolnienia są elementem planu restrukturyzacyjnego, powiadomienia związków zawodowych (lub przedstawicieli pracowników, w razie braku związków) należy dokonać jeszcze przed złożeniem planu restrukturyzacyjnego sędziemu – komisarzowi, który nadzoruje postępowanie sanacyjne.

KIEDY MOŻNA DOKONAĆ ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH?

Zwolnienia grupowe są częścią planu restrukturyzacyjnego, który może być realizowany przez zarządcę, co do zasady,dopiero po jego zatwierdzeniu przez sędziego – komisarza (tak: art. 316 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne). Nie oznacza to jednak , że zarządca nie może dokonać zwolnienia pracowników  przed zatwierdzeniem planu restrukturyzacyjnego. Zgodnie bowiem z art. 317 ustawy Prawo restrukturyzacyjne:

  „przed zatwierdzeniem planu restrukturyzacyjnego zarządca może podjąć działania mające na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności wykonywania zobowiązań, jeżeli brak ich niezwłocznego podjęcia istotnie utrudniłby możliwość osiągnięcia celu postępowania sanacyjnego. O zamiarze podjęcia działań zarządca informuje sędziego-komisarza, który może w terminie trzech dni zakazać podjęcia wskazanych działań”.

Jeżeli zatem sędzia – komisarz  nie sprzeciwi się temu, już na początku postępowania sanacyjnego można przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych. Zwolnienia grupowe są  bardzo często, z uwagi na wiążące się z nimi obniżenie kosztów funkcjonowania firmy,   niezbędne dla poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy.

radca prawny

sporządziła: radca prawny Izabela Skonieczna-Powałka