Kancelaria Radcy Prawnego - Izabela Skonieczna

Postępowania Restrukturyzacyjne


STK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w trybie postępowania sanacyjnego sygn.akt VIII GR 8/20

 

INFORMACJA O OTWARCIU POSTĘPOWANIA SANACYJNEGO

Niniejszym informuję, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 10 czerwca  2020 r., sygn. akt VIII GR 8/20 otwarte zostało postępowanie sanacyjne STK S.A. w sanacji z siedzibą we Wrocławiu.

Zgodnie z treścią ww. postanowienia zarządcą została wyznaczona spółka  Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni spółka jawna ul. Romana Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław.

Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, Dłużnik może dokonywać czynności zwykłego zarządu. Czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu dokonuje zarządca  art. 288 ust. 2 pr.r.

W trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego niedopuszczalnym jest spełnianie świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem  – art. 252 pr. r. w zw. z art. 297 pr.r.

Do zadań zarządcy należy m.in. sporządzenie spisu wierzytelności oraz przygotowanie planu restrukturyzacyjnego.

W związku z powyższym, celem prawidłowego ustalenia stanu zobowiązań Dłużnika, uprzejmie proszę o przesłanie na adres mailowy: doradcy@kaczmarekskonieczna.pl informacji o zobowiązaniach STK S.A. w sanacji, terminu ich wymagalności , tytułu prawnego z którego wynikają, a także informacji o ewentualnych zabezpieczeniach i postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

 

doradca restrukturyzacyjny

r. pr. Izabela Skonieczna – Powałka

W załączeniu:

postanowienie z dn. 10.06.2020 r.