Izabela Skonieczna – Powałka


Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Ruszów (gmina Węgliniec)- OGŁOSZENIE NIEAKTUALNE

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mirosława Kozy oferuje do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ruszów, gmina Węgliniec, powiat zgorzelecki, stanowiąca działkę ewidencyjną numer 144/2 o powierzchni 0,1857 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgorzelcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem JG1Z/00018648/4.

Sprzedaż organizowana jest w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie uproszczonym określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 ze zm.)[dalej: p.u.]. W ramach postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie uproszczonym Syndyk samodzielnie dokonuje wyboru sposobu likwidacji masy upadłości, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli Upadłego w jak największym stopniu.

Cena minimalna za prawo użytkowania wieczystego wynosi 31 100,00 (słownie: trzydzieści  jeden tysięcy złotych).

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym dopiskiem „Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Mirosław Koza”.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 maja 2024 r. do g. 15:00. 

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 607 100 455 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@kancelariaskonieczna.pl.

Mirosław Koza – REGULAMIN 

M. Koza operat szacunkowy