Izabela Skonieczna – Powałka


NIEAKTUALNE Przetarg – sprzedaż nieruchomości gruntowych ATS S.A. w upadłości VIII GUp 12/18

Syndyk masy upadłości ATS S.A. w upadłości z siedzibą w Wierzbicach (KRS: 0000357716) informuje o sprzedaży z wolnej ręki w formie przetargu:
a. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/1 o powierzchni 0,4150 ha, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00305750/0 –za kwotę nie niższą niż (netto) 530 000,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy złotych);
b. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/5 o powierzchni 1,0715 ha, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00232841/2 – za kwotę nie niższą niż (netto) 1 623 000,00 zł  (słownie:  jeden  milion sześćset dwadzieścia  trzy  tysiące  złotych);
c. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/6 o powierzchni 1,0940 ha, położonej w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00288442/2 –za kwotę nie niższą niż (netto) 1 495 000,00 zł (słownie:  jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
d. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/3 o powierzchni 1,0985 ha, położona w Wierzbicach gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00079799/1 – za kwotę nie niższą niż (netto) 1 664 000,00 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
e. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/4 o powierzchni 1,0983 ha, położona w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląski, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00288446/0 – za kwotę nie niższą niż (netto) 1 664 000,00 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
f. nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 568/7 o powierzchni 0,0056 ha, położona w Wierzbicach, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00288444/6 – za kwotę nie niższą niż (netto) 8 800,00 zł (osiem tysięcy osiemset złotych).
Łączna kwota: 6 984 800,00 zł (słownie: sześć  milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych).
Przedmiot sprzedaży oferowany jest jako całość. Oferty częściowe będą odrzucone.
Zgodnie z zapisami Uchwały nr XX/99/2000 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 lutego 2000 roku w sprawie uchwalenia miejscowego zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice – część wschodnia, powyższe działko posiadają przeznaczenie oznaczone symbolem 6UP – podstawowa funkcja produkcyjnousługowa z dopuszczeniem lokalizacji innych funkcji, które uzupełniają i wzbogacają przeznaczenie podstawowe.
Termin składania ofert upływa w dniu 23.04. 2024 r. o godz. 15:00.
Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50–203 Wrocław) w godz. od 9:00 do 15:00 lub za pośrednictwem innych podmiotów (np. operatora pocztowego, kuriera) na wskazany wyżej adres, przy czym w przypadku składania oferty za pośrednictwem o terminie jej złożenia decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka.
Szczegółowe informacje i wymogi dot. Sprzedaży określa Regulamin.
Informacje o przedmiocie sprzedaży można również uzyskać pod numerem telefonu 607 100 455.