Izabela Skonieczna – Powałka


Sprzedaż nieruchomości lokalowej – Piła (woj. wielkopolskie)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Haliny Leńskiej oferuje do sprzedaży nieruchomość lokalową na piątej kondygnacji o powierzchni 35,70 m2 składającą się z dwóch pokoi, przedpokoju, łazienki i oddzielnej kuchni wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 3,74 m2 położonej w Pile, powiat pilski, województwo wielkopolskie, dla której Sąd Rejonowy w Pile VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1I/0003680/7.

Sprzedaż organizowana jest w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie uproszczonym określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 ze zm.) W ramach postępowania upadłościowego prowadzonego w trybie uproszczonym Syndyk samodzielnie dokonuje wyboru sposobu likwidacji masy upadłości, który umożliwia zaspokojenie wierzycieli Upadłego w jak największym stopniu.

Cena minimalna za prawo użytkowania wieczystego wynosi 180 000,00 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Termin składania ofert do 9 lutego 2024 r. do godz. 15:00, otwarcie ofert: 9 lutego 2024 r. o godz. 15:15.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00 do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym dopiskiem „Przetarg – sprzedaż nieruchomości lokalowej Halina Leńska”.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 607 100 455 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@kancelariaskonieczna.pl.

Regulamin

operat szankowy KW PO1L_00036870_7