Izabela Skonieczna – Powałka


Sprzedaż udziałów w spółkach kapitałowych wchodzących w skład masy upadłości Emila Paszkowskiego sygn. akt V GUp 11/22 – ogłoszenie nieaktualne

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Emila Paszkowskiego, oferuje do sprzedaży udziały w spółkach kapitałowych tj.:

  1. 6 150 (słownie: sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każda, o łącznej wartości 3 075 000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w spółce Olimed sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdroju (KRS: 0000181790);
  2. 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w spółce Polonia Weneda Bałtycki Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (KRS: 0000594199);
  3. 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, o łącznej wartości 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) w spółce Medikur sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdroju (KRS: 0000356069);
  4. 1 780 (słownie: jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości 178 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) w spółce Transgraniczne Centrum Medyczne Świeradów Zdrój – Liberec – Görlitz z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdroju (KRS:0000566031);
  5. 30 (słownie: trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w spółce Lukmed Izerski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdroju (KRS: 0000485344);
  6. 60 (słownie: sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w spółce Lukmed Złota Jesień sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdroju (KRS: 0000497753);
  7. 60 (słownie: sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy) w spółce Lukmed Centrum Stomatologii sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdroju (KRS: 0000503716);
  8. 60 (słownie: sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) w spółce Lukmed Centrum Medyczne sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdroju (KRS: 0000503947);
  9. 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w spółce Lechmed sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu (KRS: 0000419157).

Udziały w  w/w spółkach kapitałowych stanowią jeden przedmiot sprzedaży. Syndyk nie dopuszcza możliwości składania ofert nabycia udziałów w wybranych spółkach kapitałowych. Oferty częściowe będą podlegać odrzuceniu.

Cena minimalna za Przedmiot sprzedaży wynosi 604 227,50 zł (słownie: sześćset cztery tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt groszy).

 Termin składania ofert upływa 25 maja 2023 r. o godz. 12:00, otwarcie ofert: 25 maja 2023 r. o godz. 12:15.

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach, w tym cenie minimalnej określa Regulamin, załączony do ogłoszenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu 607 100 455.

Regulamin sprzedaży – PASZKOWSKI EMIL