Izabela Skonieczna – Powałka


Sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości – Pisarzowice (woj. opolskie)

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Elżbiety Owsiak oferuje do sprzedaży udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej odrębny 5-izbowy lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się w budynku wielorodzinnym na pierwszym piętrze (druga kondygnacja budynku), położony w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Lubsza, przy ul. Platanowej 2 w Pisarzowicach, o powierzchni 89 m2, dla której Sąd Rejonowy w   Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007411/5, wraz z przynależnym udziałem w wysokości 1/6  w prawie własności nieruchomości wspólnej – działce nr 21, obręb Pisarzowice, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00007004/9.

Lokal mieszkalny jest usytuowany w budynku wielorodzinnym na pierwszym piętrze (druga kondygnacja budynku składa się łącznie z:

  • pięciu pokoi
  • kuchni
  • łazienki
  • przedpokoju.

Cena minimalna za udział wynosi 76 150,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

Oferty pisemne należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu (adres ul. Dmowskiego 3/42, 50-203 Wrocław) w godz. od 9.00. do 15.00 lub drogą pocztową na w/w adres (decyduje data wpływu). Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z widocznym dopiskiem „Sprzedaż udziału w nieruchomości lokalowej – Elżbieta Owsiak”.

Termin składania ofert: 15 lutego 2024 r. godz. 15:00,  termin otarcia ofert:  15 lutego 2024 r. godz. 15:15.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod numerem telefonu 607 100 455 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@kancelariaskonieczna.pl.

 

OWSIAK E – regulamin 12.01.2024

Operat szacunkowy